Regulamin świadczenia usług internetowych


Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa reguły świadczenia usług internetowych przez firmę HARDS FPHU z siedzibą przy ul. Kutrzeby 16E/22, PL 61-719 Poznań, zwaną dalej Dostawcą, oraz zbiór zasad, którym winien się podporządkować korzystający z  tych usług, zwany dalej Abonentem.
 2. Zakres i wartość usług internetowych świadczonych przez Dostawcę na  rzecz Abonenta określony jest indywidualnie przez zamówienie lub umowę zawartą pomiędzy stronami.
 3. Kalkulacja cen na  usługi świadczone przez Dostawcę odbywa się na  podstawie Cennika.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów zawartych w Regulaminie, modyfikacji Cennika oraz zmiany zakresu lub zaprzestania świadczenia usług internetowych, których Regulamin dotyczy. Zmiany zostaną opublikowane pod adresem http://www.hip.pl.

§ 2

 1. Usługi internetowe świadczone przez Dostawcę na  rzecz Abonenta dostępne są na  serwerach internetowych, stanowiących własność Dostawcy, zwanym dalej Serwerami.
 2. Serwery podłączone są do sieci Internet poprzez stałe łącze telekomunikacyjne. 
 3. Dostęp do usług internetowych świadczonych przez Dostawcę jest całodobowy i odbywa się przez łącza telekomunikacyjne udostępniane przez uprawnionych operatorów sieci telekomunikacyjnej.
 4. Dostawca świadczy usługi dostępu do sieci Internet dla abonentów telefonicznej komutowanej sieci użytku publicznego w oparciu o koncesję nr 490/99/I na  świadczenie usług telekomunikacyjnych z  dnia 16.08.1999, wydanej przez Ministra łączności Rzeczpospolitej Polskiej.


Rozdział II - Zakres i reguły świadczenia usług internetowych

§ 3

Dostawca świadczy usługi internetowe w zakresie:

 1. rezerwacja, rejestracja, wznawianie i konfiguracja domen Abonenta,
 2. usługi hostingowe - aktywacja i udostępnianie Abonentowi wirtualnego serwera, obsługiwanego przez Serwer Dostawcy,
 3. projektowanie, kodowanie i aktualizacja witryn internetowych Abonenta.

§ 4

Reguły pośrednictwa Dostawcy w rejestracji, zmianie delegacji oraz likwidacji domen Abonenta:

 1. Abonent określa w zamówieniu wybraną przez siebie nazwę domeny jako ciąg małych liter z alfabetu angielskiego, cyfr arabskich i myślników.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień poświadczających uprawnienia Abonenta do dysponowania domeną o wybranej nazwie, pozostającej w związku z nazwą firmy, produktem lub nazwiskiem osoby fizycznej.
 3. Dostawca w imieniu Abonenta sporządzi wniosek do stosownego dysponenta domeny; Abonent składając zamówienie do Dostawcy akceptuje zasady rejestracji i rocznej opłaty za utrzymanie domeny określonymi w Regulaminie odpowiedniego podmiotu zarządzającego domenami.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z  tytułu opóźnień w zakończeniu procedury rejestracyjnej wynikających z  winy podmiotu zarządzającego domenami lub Abonenta.
 5. Dostawca pośredniczy jedynie w rejestracji i zmianach delegacji domen, które będą obsługiwane przez Serwer oraz likwidacji domen, które były obsługiwane przez Serwer.
 6. Rejestracja lub zmiana delegacji domeny zobowiązuje Abonenta do posiadania przynajmniej jednego konta na  Serwerze Dostawcy.
 7. Dostawca na  miesiąc przed wygaśnięciem domeny wystawia Abonentowi fakturę proformę lub fakturę VAT, której opłacenie jest równoznaczne z  wznowieniem domeny na  kolejny rok.
 8. Zgodnie z  § 16, punkt 3d - nie wniesienie opłaty przez Abonenta za wznowienie domeny w okresie dłuższym niż 10 dni od daty terminu płatności może skutkować utratą domeny, którą po tym okresie może zarejestrować inny podmiot.

§ 5

Reguły aktywacji i udostępniania Abonentowi konta na  Serwerze.
 1. Aktywacja konta odbywa się na  podstawie zamówienia Abonenta, określającego: 
  1. nazwę domeny głównej Abonenta - jako ciąg małych liter z  alfabetu angielskiego, cyfr arabskich, podkreśleń i myślników,
  2. pakiet hostingowy wybrany przez Abonenta,
  3. adresy kont e-mail (opcjonalnie),
  4. dane teleadresowe do kontaktu z  przedstawicielem Abonenta:
   imię i nazwisko, telefon, adres e-mail.
 2. Konto zostanie zabezpieczone hasłem, które Dostawca poda do wiadomości Abonenta. Abonent zobowiązany jest zmienić hasło w czasie pierwszego połączenia z  Serwerem. Za bezpieczne hasło uważa się ciąg o długości minimum 6 znaków alfanumerycznych: cyfry oraz wielkie i małe litery alfabetu angielskiego. Zmiany hasła można dokonać za pomocą formularza publikowanego pod adresem http://poczta.hip.pl.
 3. W ramach utworzonego konta i zgodnie z  zamówionym pakietem usług uruchomiony zostanie serwer wirtualny, którego usługami Abonent może zarządzać przez panel administracyjny 'cPanel'.
 4. Poczta elektroniczna wykorzystuje protokoły POP3 i SMTP. Nazwy serwerów pocztowych - dla POP3 i SMTP - mail.[nazwa_domeny]. Adres e-mail Abonenta można uzyskać wg schematów: [nazwa_konta]@[nazwa_domeny] lub [nazwa_aliasu_pocztowego]@[nazwa_domeny].
 5. Każde konto e-mail Abonenta domyślnie zabezpieczona jest z  wykorzystaniem systemu  systemu antyspamowego, który może zostać wyłączony przez Abonenta.

§ 6

Projektowanie, kodowanie i aktualizacja witryn Abonenta.

 1. Projektowanie, kodowanie i aktualizacja witryn odbywa się w oparciu o zamówienie Abonenta, które określa:
  1. strukturę witryn oraz nazwy poszczególnych opcji menu,
  2. zakres materiałów tekstowych i graficznych niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z  kodowaniem witryn oraz opcjonalnie datę dostarczenia ich do Dostawcy przez Abonenta,
  3. wyszczególnienie dodatkowych usług zamawianych przez Abonenta, takich jak: skanowanie fotografii, przepisywanie i adaptacja istniejących materiałów reklamowych oraz cenników Abonenta, zredagowanie tekstów, wykonanie zdjęć cyfrowych, nagranie dźwięku, i inne usługi,
  4. dane osób odpowiedzialnych za wzajemne kontakty stron; osoba reprezentująca Abonenta jest władna w podejmowaniu decyzji dotyczących witryny Abonenta,
  5. opcjonalnie adres internetowy, pod którym Dostawca będzie zamieszczał witrynę Abonenta w trakcie trwania procesu kodowania,
  6. łączny, szacunkowy koszt.
 2. Rozpoczęcie kodowania lub aktualizacji witryny następuje po dostarczeniu Dostawcy wszystkich materiałów ustalonych w zamówieniu.
 3. Zakończenie kodowania lub aktualizacji witryny następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego lub dokonaniu zapłaty za fakturę wystawioną przez Dostawcę.
 4. Dostawca udziela 3-miesięcznej gwarancji na  zakodowane witryny, podczas której błędy i przekłamania wskazane przez Abonenta zostaną usunięte bezpłatnie w trybie "next business day".

§ 7

Reguły obsługi wirtualnego serwera Abonenta, czyli serwis WWW i FTP.

 1. Aktywacja serwisu WWW i FTP odbywa się na  podstawie zamówienia Abonenta, które określa:
  1. nazwę domeny,
  2. nazwę konta uprawnionego do administrowania wirtualnym serwerem - posiadającego prawa do kopiowania, modyfikacji i kasowania plików związanych z  serwisem WWW i FTP,
  3. rozmiar przestrzeni dyskowej przydzielonej wirtualnemu serwerowi.
 2. Aktywacja serwisu WWW pozwala Abonentowi na  umieszczenie plików swojej komercyjnej witryny zgodnie ze ścieżką: /usr/home/[nazwa_poddomeny]/public_html/index.html; witryna Abonenta widoczna jest w sieci Internet pod adresem uzyskanym wg schematu http://www.[nazwa_domeny].
 3. Aktywacja serwisu FTP pozwala Abonentowi na  umieszczenie plików, zgodnie ze ścieżką: /usr/home/[nazwa_domeny]/public_ftp/index.html; pliki mogą być pobierane pod adresem uzyskanym wg schematu: ftp://ftp.[nazwa_domeny].
 4. Kopie zapasowe wykonywane przez Abonenta (*.tar *.gz) mogą być przechowywane na  serwerze nie dłużej niż 1 miesiąc od daty utworzenia. Po tym czasie zostaną one usunięte przez Dostawcę bez ostrzeżenia.


Rozdział III - Zasady naliczania i pobierania opłat

§ 8

 1. Opłaty za usługi internetowe są określone w Cenniku, dostępnym pod adresem: http://www.hip.pl.
 2. Opłaty abonamentowe pobierane są z  góry raz w roku.
 3. Dostawca zobowiązuje się określić na  fakturze okres rozliczeniowy, którego faktura dotyczy.
 4. W przypadku zmian cen na  usługi internetowe w okresie rozliczeniowym określonym na  rachunku Abonenta, Dostawca nie pobiera dodatkowych opłat.
 5. Dostawca zobowiązuje się nie pobierać opłat abonamentowych za okres, w którym Abonent nie korzystał z usług internetowych z  powodu stwierdzonych przez Dostawcę wad Serwera przez okres dłuższy niż 24 godziny.
 6. W przypadku zmiany zakresu świadczonych usług internetowych na  rzecz Abonenta, Dostawca dokona zmiany kwalifikacji niewykorzystanej części opłat abonamentowych wniesionych przez Abonenta.

§ 9

Warunki płatności.

 1. Abonent zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z  terminem podanym na  fakturze wystawionej przez Dostawcę.
 2. Za dzień dokonania zapłaty rachunku uważa się datę uznania rachunku bankowego Dostawcy lub dzień wpłaty do kasy Dostawcy.
 3. Faktura stanowi dla Abonenta ostateczne wezwanie do zapłaty. 
 4. W razie opóźnienia w zapłacie Abonent zobowiązuje się zapłacić Dostawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
 5. Należne odsetki są wykazywane na  dokumencie "Nota odsetkowa”.


Rozdział IV - Kontakt z  Biurem Obsługi Abonenta (BOA)

§ 10

 1. Abonent kontaktuje się z  Dostawcą poprzez Biuro Obsługi Abonenta, zwane dalej BOA, w dni robocze w godz. od 9:00 do 16:30, mieszczące się w siedzibie Dostawcy - osobiście, telefonicznie pod numery (+61) 8654-601, lub poprzez e-mail na  boa@hip.pl.
 2. BOA realizuje obsługę Abonenta w zakresie:
  1. informacji dotyczących usług internetowych świadczonych przez Dostawcę,
  2. pomocy w związku w wypełnianiem zamówień,
  3. reklamacji dotyczących jakości usług,
  4. opłat i zobowiązań Abonentów za świadczone usługi.


Rozdział V - Odpowiedzialność i prawa stron, poufność informacji

§ 11

Zasady odpowiedzialności Abonenta.

 1. Abonent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy haseł zabezpieczających konta Abonenta na  Serwerze, umożliwiających korzystanie z  usług internetowych świadczonych przez Dostawcę.
 2. Abonent zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności cywilnej i karnej z  tytułu roszczeń osób trzecich w związku z  zamieszczonymi przez Abonenta na  stronach witryny lub w poczcie e-mail treści graficznych, literackich, muzycznych i innych, które naruszać mogą czyjeś dobra osobiste, prawa autorskie oraz inne prawa niezgodne z przepisami prawnymi i zasadami społecznymi.

§ 12

Zasady odpowiedzialności Dostawcy.

 1. Dostawca jako podmiot świadczący usługi o charakterze powszechnym ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług internetowych w zakresie określonym w Regulaminie, chyba że nastąpiło ono wskutek siły wyższej, nieprzestrzegania przez Abonenta przepisów lub postanowień niniejszego Regulaminu, lub z  jego winy.
 2. Dostawca zobowiązuje się do informowania Abonenta za pośrednictwem e-mail z  3-dniowym wyprzedzeniem o możliwości zaistnienia sytuacji, w których dostęp do Serwera może zostać ograniczony - np. w wyniku przeprowadzania prac konserwacyjnych Serwera lub łącz.
 3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług internetowych w razie niemożliwości korzystania z  nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 24 godziny. w takim przypadku Abonentowi przysługuje przedłużenie okresu abonamentu o czas wadliwego działania Serwera lub wypłata odszkodowania w wysokości 1/30 miesięcznego abonamentu za każdy dzień wadliwego działania Serwera.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług powiadamiania Abonenta o nowej poczcie e-mail poprzez telefon komórkowy.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do Serwera oraz kont spowodowane przez osoby nieupoważnione np.: poprzez złamanie haseł.
 6. Jeżeli szkoda jest następstwem czynu niedozwolonego Abonenta, Dostawca jako podmiot świadczący usługę internetową nie ponosi odpowiedzialności na  podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z  tytułu zamieszczonych przez Abonenta na  witrynie lub w e-mail treści graficznych, literackich, muzycznych i innych, które naruszać mogą czyjeś dobra osobiste, prawa autorskie i inne prawa niezgodne z  przepisami prawnymi i zasadami społecznymi.
 8. Dostawca zobowiązuje się do informowania Abonenta za pośrednictwem e-mail z  wyprzedzeniem o zmianach cen na  usługi internetowe.

§ 13

Prawa Dostawcy.

 1. Dostawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług internetowych Abonentowi w przypadku nie uiszczenia opłaty abonamentowej w okresie dłuższym niż 14 dni od terminu płatności wskazanego na  rachunku po uprzednim wysłaniu do Abonenta “Wezwania do zapłaty”.
 2. Dostawca ma prawo do usunięcia danych zgromadzonych na  koncie Abonenta w przypadku, kiedy sytuacja opisana w §13 pkt. 1 nie zostanie wyjaśniona w okresie 2 miesięcy.
 3. Dostawca ma prawo do kontroli stopnia wykorzystania przestrzeni dyskowej konta Abonenta, a w przypadku przekroczenia rozmiaru udostępnianych zasobów do usunięcia nadmiarowych informacji w terminie 7 dni od daty poinformowania Abonenta pocztą elektroniczną o zaistnieniu takiej sytuacji.
 4. Dostawca ma prawo do ograniczenia dostępu Abonenta do Serwera na  okres nie dłuższy niż 24 godziny w przypadku prac konserwacyjnych lub sytuacji awaryjnych.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian cen na  świadczone usługi internetowe w uzasadnionych przypadkach.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług internetowych za uprzednim 14-dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej.

§ 14

Poufność informacji.

 1. Dostawca gwarantuje ochronę tajemnicy danych Abonenta przesyłanych pocztą e-mail oraz zapisanych w bazach danych obsługiwanych przez Serwer w zakresie technicznych możliwości.
 2. Dostawca zapewnia Abonentowi wobec osób trzecich poufność informacji z  zakresu świadczonych na  jego rzecz usług internetowych, z  wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 3. Dostawca może publikować na  stronach swojej witryny adres witryny i e-mail Abonenta, o ile dane te nie zostały zastrzeżone przez Abonenta w zamówieniu.


Rozdział VI - Umowa świadczenia usług internetowych

§ 15

Postanowienia ogólne:

 1. Zamówienie Abonenta na  wyświadczenie usług internetowych potwierdzone przez osobę upoważnioną przez Dostawcę będzie traktowane na  równi z  umową o świadczeniu usług internetowych między stronami.
 2. Umowa świadczenia usług internetowych zostaje zawarta na  wyraźne życzenie Abonenta zgodnie z warunkami uzgodnionymi w zamówieniu.
 3. Abonent zawiera umowę o świadczeniu usług internetowych osobiście lub jego przez należycie umocowanego przedstawiciela.
 4. Podpisanie umowy obliguje Dostawcę do świadczenia usług internetowych zgodnie z  Regulaminem, a Abonenta do przestrzegania Regulaminu.
 5. Abonent zobowiązuje się zawiadomić na  piśmie Dostawcę o zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, statusu prawnego, nazwy lub nazwiska Abonenta lub jego przedstawiciela w terminie 14 dni od dokonania zmiany.
 6. Czas trwania umowy. Strony zawierają umowę o świadczenie usług internetowych na  czas nieokreślony, chyba że w zamówieniu na  wykonanie usług internetowych określono inny czas trwania umowy.

§ 16

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy.

 1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron lub z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Rozwiązanie umowy wymaga pisemnego wypowiedzenia Abonenta, które powinno być przesłane Dostawcy w formie listownej, faksem lub pocztą elektroniczną.
  Dostawca po sprawdzeniu wiarygodności otrzymanego wypowiedzenia wstrzyma świadczenie usług.
 3. Dostawca może rozwiązać umowę o świadczeniu usług internetowych w każdym czasie ze skutkiem  natychmiastowym bez odszkodowania w razie:
  1. podania przez Abonenta nieprawdziwych danych lub przedłożenia fałszywych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o świadczeniu usług internetowych,
  2. naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu,
  3. upływu czasu, na  jaki została zawarta,
  4. nie wniesienia opłaty za korzystanie z  usług internetowych w okresie dłuższym niż 14 dni od daty terminu płatności, wskazanego na  fakturze, po uprzednim wysłaniu do Abonenta “Wezwania do zapłaty",
  5. likwidacji, upadłości lub śmierci Abonenta.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w punkcie 3 - Dostawca może za zgodą Abonenta przeprowadzić cesję nieopłaconych domen Abonenta na  rzecz wskazanego podmiotu.  

Tags #RegulaminŚwiadczeniaUsługInternetowychHards

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. naszych usług.Więcej

Hosting

Zamów on-line pakiet hostingowy Start14 za 0 zł na 14 dni testów. Strona www 'wizytówka' w każdym pakiecie gratis!Więcej

Usługi IT

Nasza oferta usług IT: opieka informatyczna, wirtualizacja, backup, okablowanie, wdrożenia, etc.Więcej